en-USmk-MKsq-AL

“Si kompani e re për konsulencë, ne dëshirojmë të jemi ndryshe. Ne e vendosim fokusin tonë në sigurimin e shërbimeve “të bëra sipas masës” për klientët tanë”

“Modeli i biznesit tonë të konsultimit jep mundësi në të gjitha anët. Për klientët – liri në zgjedhjen e konsulentëve dhe qasja me kualitet më të mirë”

“Konsulentët e SEG Holding janë të përkushtuar, punëtorë dhe të përshtatshëm”

“Ne jemi të hapur për çdo kënd dhe secilit që i nevojitet mbështetje në arritjen e zhvillimit”

“Ne vazhdimisht e zgjerojmë grupin tonë të konsulentëve profesionistë dhe të pavarur”

EKIPI

 

 

Gligor Mihaillovski

Drejtor ekzekutiv

Z. Gligor Mihaillovski është drejtor ekzekutiv i SEG Holding. Ka më shumë se 10 vjet përvojë relevante profesionale në zhvillim, përgatitje, aplikim dhe menaxhim të projekteve në fushën e ndërtimit të kapaciteteve të odave ekonomike, sipërmarrësisë dhe tema për shoqëri civile në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, me fokus të grupeve në nevojë. Fushat e ekspertizës së z. Mihaillovski përfshijnë konsultime dhe menaxhim me ciklin e projektit lidhur me sipërmarësinë, zhvillimin e bizneseve, ekonomi joformale, menaxhim të partneriteteve të më shumë palëve të interesuara, gra dhe ndërmarrës social, si dhe ekspertizë për shoqëri civile. 


 

Marija Bikovska

 

Menaxhere e zyrës

 

SEG Holding © 2014

 

Bul. Sv. Kliment Ohridski 58b / 2-4, 1000, Shkup, Maqedoni