en-USmk-MKsq-AL

“Si kompani e re për konsulencë, ne dëshirojmë të jemi ndryshe. Ne e vendosim fokusin tonë në sigurimin e shërbimeve “të bëra sipas masës” për klientët tanë”

“Modeli i biznesit tonë të konsultimit jep mundësi në të gjitha anët. Për klientët – liri në zgjedhjen e konsulentëve dhe qasja me kualitet më të mirë”

“Konsulentët e SEG Holding janë të përkushtuar, punëtorë dhe të përshtatshëm”

“Ne jemi të hapur për çdo kënd dhe secilit që i nevojitet mbështetje në arritjen e zhvillimit”

“Ne vazhdimisht e zgjerojmë grupin tonë të konsulentëve profesionistë dhe të pavarur”

Mundësi për konsulentët


Konsulentët tanë e japin më të mirën nga vetja. Që të arrihet kjo, konsulentët fitojnë mbështetje të plotë teknike dhe administrative, dhe nxiten të jenë të pavarur dhe gjithmonë përpiqen të bëjnë konsultime “të bëra sipas masës” për çdo klient dhe nevojat e tyre. Të gjithë konsulentët janë përgatitur për çdo projekt dhe i nxitim që të mendojnë me mendje të hapur, të aplikojnë analiza të sofistikuara, dhe të lejojnë që të dhënat t’i sjellin deri te ata dhe ekipi i tyre deri te idetë dhe zgjidhjet që u ofrojnë dobi më të madhe për klientët tanë.

Karriera në SEG Holding përfshinë ekspozim deri te spektri i gjerë i industrive dhe mundësi që të sigurohen shërbime strategjike, operative dhe organizative konsulentë, për numër të madh të kompanive dhe organizatave në Maqedoni dhe vendet fqinje. Puna në SEG Holding po ashtu do të thotë edhe punë bashkë me njerëzit më mendjehollë dhe njerëzit që kanë arritje më të larta, që t’u ndihmojmë klientëve tanë që t’i vendosin pyetjet e vështira dhe të sjellin vendime – bashkë me ne. 

Ne i grumbullojmë më të mirët dhe më mendjehollët – me çka u japim mundësi të punojnë me njerëz të jashtëzakonshëm dhe kompani dhe organizata liderë.  


SEG Holding © 2014

 

Bul. Sv. Kliment Ohridski 58b / 2-4, 1000, Shkup, Maqedoni